انتشار ویرایش ۱۴۰۲۰۴۰ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 1402040
-اضافه شدن دانلود و جیتگ ایسیو بوش…
2023/07/17/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۷ نرم افزار پروگرامر

2021/07/03/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۴ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)اضافه شدن خواندن و ب…
2021/05/01/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۷۰۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی ۹…
2021/01/12/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۶۱۲ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)اضافه شدن …
2020/12/21/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۴۰۲ نرم افزار پروگرامر

2020/08/22/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۲۰۶ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 990206از بخش دانلود این ویرایش را دان…
2020/05/04/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۸۰۶۱۰ فینال نرم افزار پروگرامر

2019/09/08/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت.
جهت دریافت از بخش د…
2019/08/21/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت.
جهت دریافت از بخش د…
2019/08/21/توسط admin
بارگذاری موارد بیشتر