انتشار ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ پروگرامر

ویرایش ۱۴۰۲۱۲۱ نرم افزار پروگرامربرای استفاده کامل از این نسخه بایدفری…
1402/12/28/توسط admin

انتشار ویرایش ۱۴۰۲۰۴۰ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 1402040
-اضافه شدن دانلود و جیتگ ایسیو بوش…
1402/04/26/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۷ نرم افزار پروگرامر

1400/04/12/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۴ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)اضافه شدن خواندن و ب…
1400/02/11/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۷۰۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی ۹…
1399/10/23/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۶۱۲ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)اضافه شدن …
1399/10/01/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۴۰۲ نرم افزار پروگرامر

1399/06/01/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۹۰۲۰۶ نرم افزار پروگرامر

MSEG 7PROG Version 990206از بخش دانلود این ویرایش را دان…
1399/02/15/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۸۰۶۱۰ فینال نرم افزار پروگرامر

1398/06/17/توسط admin

انتشار ویرایش ۹۸۰۵۱۰ نرم افزار پروگرامر

نرم افزار ۷Prog به نسخه ۹۸۰۵۱۰ ارتقا یافت.
جهت دریافت از بخش د…
1398/05/30/توسط admin
بارگذاری موارد بیشتر