انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۷ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو AECS ایرانخودرو
اضافه شدن چکسام ایسیو EZU
بهینه شدن KTAG

برای استفاده کامل از این نسخه باید فریمور اینترفیس را ارتقا دهید.
فریمور یگ : ۹۹۱۰۱۲
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۰
توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.