انتشار ویرایش ۹۹۱۰۱۴ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن دانلود ایسیو EZU ایرانخودرو ( ۴ مدل)
اضافه شدن خواندن و برداشتن قفل میکروهای ایسیو ME7 چینی در یک مرحله روی میز
اضافه شدن ایسیو EMS3134 خواندن و برنامه ریزی کالیبراسیون از طریق OBD
اضافه شدن دانلود های جدید ایسیو ماو ایرانخودرو
اصلاح چکسام والئو و ….

برای استفاده کامل از این نسخه باید فریمور اینترفیس را ارتقا دهید.
فریمور یگ : ۹۹۱۰۱۲
فریمور دو : ۹۹۰۴۲۰
توجه : هنگام ارتقای فریمور، همه خروجی های دستگاه آزاد باشد.

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

آمار بازدید ها