انتشار ویرایش ۹۹۰۶۱۲ نرم افزار پروگرامر

اضافه شدن شناسایی ایسیوهای بوش و … (ایران و چینی)
اضافه شدن خواندن و دانلود و شناسایی ایسیو J35
اضافه شدن خواندن و برنامه ریزی و شناسایی و چکسام ایسیو MT20U2 با میکروی۹S12KG256
بهبود عملکرد BSM GPT روی همه سیستم ها
( طول سیم GPT بین ۲۰ تا ۴۰ سانتی متر باشد )
دانلود و تبدیل ایسیو زیمنس GSL
تغییر دامپهای آرشیو از BIM به BIN
اصلاح برخی موارد

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.