انتشار ویرایش 970402 نرم افزار پروگرامر

– اضافه شدن برنامه ریزی و خام کردن EKS-BCM با میکروی SPC560
– اضافه شدن برنامه ریزی MPC561 و فلش S29CD016 نصب شده روی ایسیوهای کیا و هیوندا بروش جیتک
– اضافه شدن برنامه ریزی فلش میکروهای سری 9S12DT-DJ-DG ,… روی برخی ایسیوهای گاز سوز و …
-اضافه شدن برنامه ریزی فلش میکروهای سری 9S12XHY
– اضافه شدن چند فایل جدید در بخش دانلود و دامپ ها
– اضافه شدن دانلود بوش M7.4.4 ایرانخودرو
– اضافه شدن پوشه راهنما برای برخی موارد جدید
– اصلاح موارد جزیی

اضافه شدن آپشن 85 تریکور (Tricore) شامل :
-دانلود ایسیو EasyU
– جیتک ME17.9.71 نصب شده روی محصولات ایرانخودرو + خواندن پسورد ایسیو از طریق CANBUS
– همچنین شامل انواع ایسیو و گیربکس با میکروهای سری TC17xx
– خواندن پسورد ایسیوهای SIM2K-24x نصب شده روی محصولات کیا و هیوندای

TC1724 – Flash 1536KB
TC1724 – EEProm 64KB
TC1728 – Flash 1536KB
TC1728 – EEProm 64KB
TC1738 – Flash 2048KB
TC1738 – EEProm 64KB
TC1767 – Flash 2048KB
TC1767 – EEProm 64KB
TC1762 – Flash 1504KB
TC1762 – EEProm 32KB
TC1766 – Flash 1504KB
TC1766 – EEProm 32KB
TC1782 – Flash 2560KB
TC1782 – EEProm 128KB
TC1784 – Flash 2560KB
TC1784 – EEProm 128KB
TC1792 – Flash 2048KB
TC1792 – EEProm 64KB
TC1796 – Flash 2048KB
TC1796 – EEProm 128KB
TC1797 – Flash 4096KB
TC1797 – EEProm 64KB
ME17.9.71 – Read Password
SIM2K-24x – Read Password

جهت دریافت آپدیت از بخش دانلود اقدام کنید.