انتشار ویرایش 961227 نرم افزار 7PROG

  • اضافه شدن تغییر کات آف زیمنس و SSAT
  • اضافه شدن محاسبه چکسام و تغییر دمای فن J34
  • اضافه شدن اصلاح دمای آب کلیه والئوهای ایرانخودرو و سایپا
  • اصلاح برخی موارد گزارش شدهبرای دریافت آپدیت از بخش دانلود نرم افزار اقدام کنید.

    فریمور یک : 961226
    فریمور دو  : 961220