ارتقای نرم افزار به نسخه 961226

برای دریافت از بخش دانلود سایت اقدام کنید

فریمور پایدار این نسخه :
فریمور یک : 961226
فریمور دو : 961220