انتشار ویرایش 950316 نرم افزار 7Prog

  • اصلاح ایرادات بوجود آمده در نسخه 950312 و 950315
  • اضافه شدن چند مورد به بخش تاکو
  • اضافه شدن دانلود و برنامه ریزی CGE بدون فلش تیبا و ساینا
  • اصلاح فایل راهنما