اضافه شدن قابلیت خواندن و برنامه ریزی ایسیوی های بوش با میکروی TC17xx بدون باز کردن قاب (BSM GPT)
بدون نیاز به سخت افزار اضافی

اضافه شدن قابلیت ورود مپ از خروجی وینولز به بخش جداول

جهت دانلود از بخش دانلود اقدام کنید.

Added RD/WR Bosch ECU TC17xx on bench (BSM GPT for TC17xx)
Added import winols expored maps